eBook in Myanmar

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင်းဏ္ဍ

လှုဒါန်းရန်
အကြံပြုချက်များ
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Book in Myanmar

ဓမ္ဓ ကျမ်းစာများ
 

 

ဆရာတော် အသျှင်ဇာဂရ မထေရ်


ပိဋကတ်တော် (၁)
 

 

ပါရာဇိကဏ်၊ ပါဠိတော်နိသျ - ပထမတွဲ

ပါရာဇိကဏ်၊ ပါဠိတော်နိသျ - ဒုတိယတွဲ

ဘိက္ခုနီ ဝိဘင်း၊ ပါဠိတော်နိသျ - ပထမ ပါရာဇိက သိက္ခာပုဒ်

ပါစိတ်၊ ပါဠိတော်နိသျ

မဟာဝါ၊ ပါဠိတော်နိသျ - ပထမတွဲ

မဟာဝါ၊ ပါဠိတော်နိသျ - ဒုတိယတွဲ

စူဠဝါ၊ ပါဠိတော်နိသျ - ပထမတွဲ

စူဠဝါ၊ ပါဠိတော်နိသျ - ဒုတိယတွဲ

ပရိဝါ၊ ပါဠိတော်နိသျ - ပထမတွဲ

ပရိဝါ၊ ပါဠိတော်နိသျ - ဒုတိယတွဲ

 

 

 

 

ပိဋကတ်တော် (၂)

 

 

သုတ်သီလက္ခန် ပါဠိတော်နိသျ

သုတ်မဟာဝါ ပါဠိတော်နိသျ

သုတ်ပါထေယျ ပါဠိတော်နိသျ

 

 

 

 

 

 

ပိဋကတ်တော် (၃)

 

 

မူလပဏ္ဏာသ - ပါဠိတော်နိသျ ၊ ပထမတွဲ

မူလပဏ္ဏာသ - ပါဠိတော်နိသျ ၊ ဒုတိယတွဲ

မဇ္ဈိမ ပဏ္ဏာသ - ပါဠိတော်နိသျ၊ ပထမတွဲ

မဇ္ဈိမ ပဏ္ဏာသ - ပါဠိတော်နိသျ၊ ဒုတိယတွဲ

ဥပရိ ပဏ္ဏာသ - ပါဠိတော်နိသျ၊ ပထမတွဲ

ဥပရိ ပဏ္ဏာသ - ပါဠိတော်နိသျ၊ ဒုတိယတွဲ

 

 

 

 

ပိဋကတ်တော် (၄)

 

 

သဂါထာဝဂ္ဂ၊ သံယုတ်ပါဠိတော်နိသျ

နိဒါနဝဂ္ဂ၊ သံယုတ်ပါဠိတော်နိသျ

ခန္ဓဝဂ္ဂ၊ သံယုတ်ပါဠိတော်နိသျ

သဠာယတနဝဂ္ဂ၊ သံယုတ်ပါဠိတော်နိသျ

မဟာဝဂ္ဂ၊ သံယုတ်ပါဠိတော်နိသျ၊ ပထမတွဲ

မဟာဝဂ္ဂ၊ သံယုတ်ပါဠိတော်နိသျ၊ ဒုတိယတွဲ

 

 

 

 

 

ပိဋကတ်တော် (၅)

 

 

 

 

အဂုၤတ္တိုရ် ပါဠိတော်နိသျ၊ ပထမတွဲ

အဂုၤတ္တိုရ် ပါဠိတော်နိသျ၊ ဒုတိယတွဲ

အဂုၤတ္တိုရ် ပါဠိတော်နိသျ၊ တတိယတွဲ

အဂုၤတ္တိုရ် ပါဠိတော်နိသျ၊ စတုထ္တတွဲ

အဂုၤတ္တိုရ် ပါဠိတော်နိသျ၊ ပဉ္စမတွဲ

အဂုၤတ္တိုရ် ပါဠိတော်နိသျ၊ ဆဋ္ဌမတွဲ

အဂုၤတ္တိုရ် ပါဠိတော်နိသျ၊ သတ္တမတွဲ

အဂုၤတ္တိုရ် ပါဠိတော်နိသျ၊ အဋ္ဌမတွဲ

အဂုၤတ္တိုရ် ပါဠိတော်နိသျ၊ နဝမတွဲ

အဂုၤတ္တိုရ် ပါဠိတော်နိသျ၊ ဒသမတွဲ

အဂုၤတ္တိုရ် ပါဠိတော်နိသျ၊ ဧကဒသမတွဲ

 

 

 

 

 

 

ပိဋကတ်တော် (၆)

 

 

ဓမ္မပဒပါ၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

ခုဒ္ဒကပါဌ၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

ဥဒါန်း၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

ဣတိဝုတ်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

သုတ္တနိပါတ်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

ဝိမာနဝထ္တု၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

ပေတဝထ္တု၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

ထေရဂါထာ၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

ထေရီဂါထာ၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

ပါဌဇာတ်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ မထမတွဲ

ပါဌဇာတ်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ ဒုတိယတွဲ

ပါဌဇာတ်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ တတိယတွဲ

ပါဌဇာတ်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ စတုတ္ထတွဲ

မဟာနိဒ္ဒေသ၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ မထမတွဲ

မဟာနိဒ္ဒေသ၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ ဒုတိယတွဲ

စူဠနိဒ္ဒေသ၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ မထမတွဲ

ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ ဒုတိယတွဲ

ထေရအပဒါန်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ ဒုတိယတွဲ

ထေရီအပဒါန်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

ဗုဒ္ဓဝင်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

စရိယပိဋကတ်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

နေတ္တိ၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

ပေဋကောပဒေသ၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

မိလိန္ဒပဉာှ၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ မထမတွဲ

မိလိန္ဒပဉာှ၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ ဒုတိယတွဲ

 

 

 

 

 

 

 

ပိဋကတ်တော် (၇)

 

 

 

ဓမ္မသင်္ဂဏီ၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ မထမတွဲ

ဓမ္မသင်္ဂဏီ၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ ဒုတိယတွဲ

ဝိဘင်း၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ မထမတွဲ

ဝိဘင်း၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ ဒုတိယတွဲ

ဓါတုကထာ၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

ပုဂ္ဂလပညတ်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

ကထာဝတ္ထု၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ မထမတွဲ

ကထာဝတ္ထု၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ ဒုတိယတွဲ

ယမိုက်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ မထမတွဲ

ယမိုက်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ ဒုတိယတွဲ

ယမိုက်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ တတိယတွဲ

ယမိုက်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ စတုတ္ထတွဲ

ယမိုက်၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ ပဉ္စမတွဲ

ပဋ္ဌာန်း၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ ပထမတွဲ

ပဋ္ဌာန်း၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ ဒုတိယတွဲ

ပဋ္ဌာန်း၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ တတိယတွဲ

ပဋ္ဌာန်း၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ စတုတ္ထတွဲ

ပဋ္ဌာန်း၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ ပဉ္စမတွဲ

ပဋ္ဌာန်း၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ ဆဋ္ဌမတွဲ

ပဋ္ဌာန်း၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ သတ္တမတွဲ

ပဋ္ဌာန်း၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ အဋ္ဌမတွဲ

ပဋ္ဌာန်း၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ နဝမတွဲ

ပဋ္ဌာန်း၊ ပါဠိတော်နိသျ၊ ဒသမတွဲ

သုတ္တသင်္ဂဟ၊ ပါဠိတော်နိသျ၊

 

 

 

 

 

ပိဋကတ်တော် (၈)

 

 

 

ခုဒ္ဒကပါဋ္ဌ အဋ္ဌကထာ နိသျှ