တွံတေးအရှင်လေး

 

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင်းဏ္ဍ

လှုဒါန်းရန်
အကြံပြုချက်များ
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast

 

 

  

၇.၈.၂၀၂၁ ပရိတ်ကြီး ပါဠိတော်မြန်မာပြန်

၈.၈.၂၀၂၁ ပရိတ်ကြီး ပါဠိတော်မြန်မာပြန်

၉.၈.၂၀၂၁ ပရိတ်ကြီး ပါဠိတော်မြန်မာပြန

၁၀.၈.၂၀၂၁ ပရိတ်ကြီး ပါဠိတော်မြန်မာပြန

၁၁.၈.၂၀၂၁ ပရိတ်ကြီး ပါဠိတော်မြန်မာပြန်

၁၂.၈.၂၀၂၁ ပရိတ်ကြီး ပါဠိတော်မြန်မာပြန

၁၃.၈.၂၀၂၁ မင်္ဂလသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၁၄.၈.၂၀၂၁ မင်္ဂလသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် ()

၁၅.၈.၂၀၂၁ ရတနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၁၆.၈.၂၀၂၁ ရတနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၂)

၁၇.၈.၂၀၂၁ ရတနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၃)

၁၈.၈.၂၀၂၁ ရတနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၄)

၁၉.၈.၂၀၂၁ ရတနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၅)

၂၀.၈.၂၀၂၁ ရတနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၆)

၂၁.၈.၂၀၂၁ ရတနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၇)

၂၂.၈.၂၀၂၁ မေတ္တသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၂၃.၈.၂၀၂၁ မေတ္တသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၂)

၂၄.၈.၂၀၂၁ မေတ္တသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၃)

၂၅.၈.၂၀၂၁ မေတ္တသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၄)/ ခန္ဓသုတ်အမွှန်း-၁

၂၅.၈.၂၀၂၁ မေတ္တသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၄)/ ခန္ဓသုတ်အမွှန်း-၂

၂၆.၈.၂၀၂၁ ခန္ဓသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန်

၂၇.၈.၂၀၂၁ မောရသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန

၂၈.၈.၂၀၂၁ ဝဋ္ဋသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန

၂၉.၈.၂၀၂၁ ဓဇဂ္ဂသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၃၀.၈.၂၀၂၁ ဓဇဂ္ဂသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၂)-၁

၃၀.၈.၂၀၂၁ ဓဇဂ္ဂသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၂)-၂

၃၁.၈.၂၀၂၁ ဓဇဂ္ဂသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၃)

၁-၉-၂၀၂၁ အာဋာနာဋိယသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၂-၉-၂၀၂၁ အာဋာနာဋိယသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၂)

၃-၉-၂၀၂၁ အာဋာနာဋိယသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၃)

၄-၉-၂၀၂၁ အာဋာနာဋိယသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၄)

၅-၉-၂၀၂၁ အင်္ဂုလိမာလသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန်

၆-၉-၂၀၂၁ ဗောဇ္စျင်္ဂသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၇-၉-၂၀၂၁ ဗောဇ္စျင်္ဂသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၂)

၈-၉-၂၀၂၁ ပုဗ္ဗဏှသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၉-၉-၂၀၂၁ ပုဗ္ဗဏှသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၂)

၁၇-၉-၂၀၂၁ ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၁၈-၉-၂၀၂၁ ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၁၉-၉-၂၀၂၁ ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၂၀-၉-၂၀၂၁ ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၂၁-၉-၂၀၂၁ ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၂၂-၉-၂၀၂၁ ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၂၃-၉-၂၀၂၁ ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၂၄-၉-၂၀၂၁ ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၂၅-၉-၂၀၂၁ ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၂၆-၉-၂၀၂၁ ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၂၇-၉-၂၀၂၁ ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၂၉-၉-၂၀၂၁ အနတ္တလက္ခဏသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၁)

၃၀-၉-၂၀၂၁ အနတ္တလက္ခဏသုတ် ပါဠိမြန်မာပြန် (၂)