အရှင်ပညာသေဋ္ဌာလင်္ကာရ

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင်းဏ္ဍ

လှုဒါန်းရန်
အကြံပြုချက်များ
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast

 

 

  

အရှင်ပညာသေဋ္ဌာလင်္ကာရ

 

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၁) - သန္ဓိပထမပိုင်း - အက္ခရာများသိမှတ်ရန်

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၂) - သန္ဓိပထမပိုင်း - အက္ခရာများသိမှတ်ရန

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၃က) - သန္ဓိဒုတိယပိုင်း - ရုပ်တွက်များ

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၃ခ) - သန္ဓိဒုတိယပိုင်း - ရုပ်တွက်များ

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၄) - သန္ဓိဒုတိယပိုင်း - ရုပ်တွက်များ

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၅) - သန္ဓိဒုတိယပိုင်း - ရုပ်တွက်များ

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၆) - သန္ဓိဒုတိယပိုင်း - ရုပ်တွက်များ

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၇) - သန္ဓိဒုတိယပိုင်း - ရုပ်တွက်များ

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၈) - သန္ဓိဒုတိယပိုင်း - ရုပ်တွက်များ

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၉) - သန္ဓိ တတိယပိုင်း - ရုပ်တွက်များ(၉)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၁၀) - သန္ဓိ တတိယပိုင်း - ရုပ်တွက်များ(၁၀)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၁၁) - သန္ဓိ စတုတ္ထပိုင်း - ရုပ်တွက်များ(၁၁)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၁၂) - န္ဓ စတုတ္ထပိုင်း - ရုပ်တွက်များ(၁၂)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၁၃) - သန္ဓိ စတုတ္ထပိုင်း - ရုပ်တွက်များ(၁၃)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၁၄) - န္ဓိ ပဥ္စမပိုင်း - ရုပ်တွက်များ(၁၄)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ () - သန္ဓိ ပဥ္စမပိုင်း- ရုပ်တွက်များ(၁၅)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ () - သန္တိပိုင်း - ရုပ်တွက်များ (၁၆)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ () - နာမ် - ကြိုတင်ကျက်မှတ် သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ () နာမ်- ပုရိသာဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ (၂)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ () နာမ်- ပုရိသာဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ (၃)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၂၀) နာမ်- ပုရိသာဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ (၄)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၂၁) နာမ်- ဝိတ္တာဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ (၅)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၂၂) နာမ်- စိတ္တာဒိဂိုဏ်း (ကမ္မသဒ္ဒါ) ဆိုင်ရာ (၆)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၂၃) နာမ်- ကညာဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ (၇)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၂၄) နာမ်- မနောဂိုဏ်းဆိုင်ရာ ()

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၂၅) နာမ်- မနောဂဏာဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ (၉)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၂၆) နာမ်- မနောဂဏာဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ (၁၀)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၂၇) နာမ်- မနောဂဏာဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ ()

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၂၈) နာမ်- ဂုဏဝါဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ (၁၂)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၂၉) နာမ်- ဂုဏဝါဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ ()

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၃၀) ဂစ္ဆန္တာဒိဂိုဏ်း (၁၄)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၃၁) ဂစ္ဆန္တာဒိဂိုဏ်း (၁၅)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၃၂) နာမ် ဂစ္ဆန္တာဒိဂိုဏ်း (၁၆)

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၃၃) နာမ် ၁၇ ပုမာဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၃၄) နာမ် ၁၈ ပုမာဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၃၅) နာမ် ၁၉ ရာဇာဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၃၆) နာမ် (၂၀) ရာဇာဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၃၇) နာမ် (၂၁) ရာဇာဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၃၈) နာမ် (၂၂) ရာဇာဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ

ကစ္စည်းသဒ္ဒါသင်ခန်းစာ (၃၉) နာမ် (၂၃) သတ္တာဒိဂိုဏ်းဆိုင်ရာ