ဦးဇောတိက(ပခုက္ကူ လေယဉ်ကွင်း)

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင်းဏ္ဍ

လှုဒါန်းရန်
အကြံပြုချက်များ
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast

U-Weisattasara (SaLin)

 

 


 

ခုက္ကူ ဓမ္မသုခကျောင်း လေယာဉ်ကွင်း ဆရာတော်

ဦးဇောတိက


ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ

 

 

 

**********************************

 

Dhamma Talk Audio

 

 

 

ပခုက္ကူ ဓမ္မသုခကျောင်း လေယာဉ်ကွင်း ဆရာတော် ဦးဇောတိက

စင်္ကာပူနိုင်ငံ တွင် ၃၁-၁-၂၀၁၄ မှ ၆-၂-၂၀၁၄ အထိ ကျင်းပသော မိုးကုတ်ဝိပဿနာ အချိန်ပြည့် ၇ ရက် တရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များကို အောက်ပါ Link များတွင် နာယူနိုင်ပါသည်..

၁။ ၃၀-၁-၂၀၁၄ ည ၇ နာရီ စခန်းဖွင့်ပွဲ သြဝါဒ
၂။ ၃၁-၁-၂၀၁၄ နံနက် ၄း၃၀နာရီ - ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းပြီး တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၃။ ၃၁-၁-၂၀၁၄ နံနက် ၇နာရီ - ပဋိစ္စသမုပါဒ်တရားတော်
၄။ ၃၁-၁-၂၀၁၄ နံနက် ၉း၃၀ နာရီ - သီလယူခြင်း၊ ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းခြင်း၊ တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၅။ ၃၁-၁-၂၀၁၄ နေ့လည် ၂ နာရီ - ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းခြင်း၊ တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၆။ ၃၁-၁-၂၀၁၄ နေ့လည် ၃း၃၀ နာရီ - ပဋိစ္စသမုပါဒ်တရားတော်
၇။ ၃၁-၁-၂၀၁၄ ညနေ ၅ နာရီ - ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းခြင်း၊ တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၈။ ၁-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၄း၃၀နာရီ - ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းပြီး တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၉။ ၁-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၇နာရီ - ပဋိစ္စသမုပါဒ်တရားတော်
၁၀။ ၁-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၉း၃၀ နာရီ - သီလယူခြင်း၊ ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းခြင်း၊ တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၁၁။ ၁-၂-၂၀၁၄ နေ့လည် ၂ နာရီ - ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းခြင်း၊ တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၁၂။ ၁-၂-၂၀၁၄ နေ့လည် ၃း၃၀ နာရီ - ပဋိစ္စသမုပါဒ်တရားတော်
၁၃။ ၂-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၄း၃၀နာရီ - ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းပြီး တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၁၄။ ၂-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၇နာရီ - ပဋိစ္စသမုပါဒ်တရားတော်
၁၅။ ၂-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၉း၃၀ နာရီ - သီလယူခြင်း၊ ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းခြင်း၊ တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၁၆။ ၂-၂-၂၀၁၄ နေ့လည် ၂ နာရီ - ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းခြင်း၊ တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၁၇။ ၂-၂-၂၀၁၄ နေ့လည် ၃း၃၀ နာရီ - ပဋိစ္စသမုပါဒ်တရားတော်
၁၈။ ၂-၂-၂၀၁၄ ညနေ ၅ နာရီ - ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းခြင်း၊ တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၁၉။ ၃-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၄း၃၀နာရီ - ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းပြီး တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၂၀။ ၃-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၇နာရီ - ပဋိစ္စသမုပါဒ်တရားတော်
၂၁။ ၃-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၉း၃၀ နာရီ - သီလယူခြင်း၊ ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းခြင်း၊ တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၂၂။ ၃-၂-၂၀၁၄ နေ့လည် ၂ နာရီ - ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းခြင်း၊ တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၂၃။ ၃-၂-၂၀၁၄ နေ့လည် ၃း၃၀ နာရီ - ပဋိစ္စသမုပါဒ်တရားတော်
၂၄။ ၄-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၄း၃၀နာရီ - ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းပြီး တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၂၅။ ၄-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၇နာရီ - ပဋိစ္စသမုပါဒ်တရားတော်
၂၆။ ၄-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၉း၃၀ နာရီ - သီလယူခြင်း၊ ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းခြင်း၊ တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၂၇။ ၄-၂-၂၀၁၄ နေ့လည် ၂ နာရီ - ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းခြင်း၊ တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၂၈။ ၄-၂-၂၀၁၄ နေ့လည် ၃း၃၀ နာရီ - ပဋိစ္စသမုပါဒ်တရားတော်
၂၉။ ၅-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၄း၃၀နာရီ - ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းပြီး တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၃၀။ ၅-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၇နာရီ - ပဋိစ္စသမုပါဒ်တရားတော်
၃၁။ ၅-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၉း၃၀ နာရီ - သီလယူခြင်း၊ ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းခြင်း၊ တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၃၂။ ၅-၂-၂၀၁၄ နေ့လည် ၂ နာရီ - ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းခြင်း၊ တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၃၃။ ၅-၂-၂၀၁၄ နေ့လည် ၃း၃၀ နာရီ - ပဋိစ္စသမုပါဒ်တရားတော်
၃၄။ ၅-၂-၂၀၁၄ ညနေ ၅ နာရီ - ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းခြင်း၊ တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၃၅။ ၆-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၄း၃၀နာရီ - ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းပြီး တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၃၆။ ၆-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၇နာရီ - ပဋိစ္စသမုပါဒ်တရားတော်
၃၇။ ၆-၂-၂၀၁၄ နံနက် ၉း၃၀ နာရီ - သီလယူခြင်း၊ ပုဗ္ဗကိစ္စငါးပါးနှင့် ကမ္မဌာန်းတောင်းခြင်း၊ တရားထိုင် ရှုမှတ်ပွားများခြင်း
၃၈။ ၆-၂-၂၀၁၄ နေ့လည် ၂ နာရီ - တရား စခန်း အောင်ပွဲ
  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တရားစခန်း ၇ ရက်တာ တရားစခန်း ကာလ အတွင်း ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သော မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ တရားတော်များ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

၁။ ၃၁-၁-၂၀၁၄    နေ့လည် ၁၂း၃၀ နာရီ မှ ၁း၃၀ နာရီ အချိန်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တရားတော်

 25/8/1961    နိဗ္ဗာန်လိုချင်လျှင် အလုပ်နှစ်လုပ်ပဲလုပ်ပါ    Mp3 Disc 45   

 

၂။ ၃၁.၁.၂၀၁၄    ည ရး၀၀ နာရီ မှ ၈း၀၀ နာရီ   အချိန်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တရားတော်

15/9/1961    လူမိုက်နှင့် လူလိမ္မာ၊မဂ္ဂဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကြောင်.ကွာခြားပုံတရားတော်    Mp3 Disc 50   


၃။ ၁-၂-၂၀၁၄     နေ့လည် ၁၂း၃၀ နာရီ မှ ၁း၃၀ နာရီ အချိန်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တရားတော်

21/9/1961    သာသနာတော်၏ အနှစ်သာရရှာပုံ    Mp3 Disc 51   


၄။  ၁-၂-၂၀၁၄   ည ရး၀၀ နာရီ မှ ၈း၀၀ နာရီ   အချိန်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တရားတော်

13/10/1961    ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာရှိနေတတ်သည့် ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်နည်း    Mp3 Disc 53   


၅။ ၂-၂-၂၀၁၄    နေ့လည် ၁၂း၃၀ နာရီ မှ ၁း၃၀ နာရီ အချိန်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တရားတော်

17/11/1961    ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဖြစ်စဉ်    Mp3 Disc 57   

 


၆။ ၂-၂-၂၀၁၄    ည ရး၀၀ နာရီ မှ ၈း၀၀ နာရီ   အချိန်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တရားတော်

17/10/1961     ပညတ်နှင့် ပရမတ်ကွဲမှ နိဗ္ဗာန်ကို သဘောကျပုံ ယမကဝထ္ထု    Mp3 Disc 54

 

၇။ ၃-၂-၂၀၁၄    နေ့လည် ၁၂း၃၀ နာရီ မှ ၁း၃၀ နာရီ အချိန်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တရားတော်

 9/3/1960    စိတ်(၁၁)မျိုး ရှုပွားနည်း တရားတော် (ရှင်အနုရာဓ)    Mp3 Disc 21   

 


၈။ ၃-၂-၂၀၁၄   ည ရး၀၀ နာရီ မှ ၈း၀၀ နာရီ   အချိန်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တရားတော်

 6/9/1962    ဝိပဿနာရှုကြရန် အကြိမ်ကြိမ်မှာပုံ    Mp3 Disc 74    

၉။ ၄-၂-၂၀၁၄   နေ့လည် ၁၂း၃၀ နာရီ မှ ၁း၃၀ နာရီ အချိန်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တရားတော်

 3/1/1960    ဝေဒနာအနိစ္စတရားတော်    Mp3 Disc 19   

 


၁၀။ ၄-၂-၂၀၁၄    ည ရး၀၀ နာရီ မှ ၈း၀၀ နာရီ   အချိန်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တရားတော်

12/11/1956    ဝိပဿနာရှုသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏မှတ်တိုင်တရား     Mp3 Disc 3   
 

၁၁။ ၅-၂-၂၀၁၄    နေ့လည် ၁၂း၃၀ နာရီ မှ ၁း၃၀ နာရီ အချိန်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တရားတော်

8-3-1961    အဓိပတိ၃ပါးထား၍ တရားအားထုတ်ရမည်    Mp3 Disc 40   

 

၁၂။  ၅-၂-၂၀၁၄   ည ရး၀၀ နာရီ မှ ၈း၀၀ နာရီ   အချိန်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တရားတော်

14/9/1961    လောင်စာသိမ်း၍မီးငြမ်းရန် ဝိပဿနာရှုနည်း    Mp3 Disc 50   
 

၁၃။ ၆-၂-၂၀၁၄   နေ့လည် ၁ နာရီ မှ နာရီ အချိန်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တရားတော်

1/9/1961    ဉာဏ်သုံးပါးခွဲပြပုံ    Mp3 Disc 49