လူတိုင္းအတြက္ လက္ေတြ႕အသုံးခ် နိဗၺာန္လမ္းျပ ဝိသုဒၶိမဂ္ သင္တန္း (ပထမပိုင္း)
  Refresh Summary
  23-Dec-2017-SATURDAY 24-Dec-2017-SUNDAY 25-Dec-2017-MONDAY 30-Dec-2017-SATURDAY 31-Dec-2017-SUNDAY Number Of Total Student
Male 158 166 158 154 150 181
Female 371 381 365 357 365 419
Total 529 547 523 511 515 600