လူတိုင္းအတြက္ လက္ေတြ႕အသုံးခ် နိဗၺာန္လမ္းျပ ဝိသုဒၶိမဂ္ သင္တန္း (ပထမပိုင္း)
  Refresh Summary
  23-Dec-2017-SATURDAY 24-Dec-2017-SUNDAY 25-Dec-2017-MONDAY 30-Dec-2017-SATURDAY 31-Dec-2017-SUNDAY Number Of Total Student
Male 157 165 158 154 150 180
Female 370 380 364 356 364 418
Total 527 545 522 510 514 598