လူတိုင္းအတြက္ လက္ေတြ႕အသုံးခ် နိဗၺာန္လမ္းျပ ဝိသုဒၶိမဂ္ သင္တန္း (ပထမပိုင္း);
     
   စာရင္းေပးရန္။

  
Name :                     
   Gender :                  
   Phone :                   
   Email :                   
   Date of Birth : DD:MM:YYYY      
     
   Days Attend To :