မဟာသတိပဌာနသုတၱန္ ပါဠိေတာ္မ်ား ရွင္းတမ္း အထူးသင္တန္း
  Refresh Summary
  25-Dec-2016-SUNDAY 26-Dec-2016-MONDAY 31-Dec-2016-SATURDAY 2-Jan-2017-MONDAY Number Of Total Student
Male 147 144 129 135 160
Female 307 310 295 305 348
Total 454 454 424 440 508