ေရႊမင္းဝံဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱေသာဘန

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

Bhaddanta Sobana

Shwe Min Wun Sasana Yeiktha

Yangon, Myanmar

                                                    

ေရႊမင္းဝံဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱေသာဘန

အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ မဟာကမၼဌာနစရိယ

ေရႊမင္းဝံသာသနရိပ္သာ

 

ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

                                                                      

 

Biography

At the age of (11), he entered into religious order under patronage of Mahā Pubbārāma Rāma Sayadaw U Āhasara of Kinbya Village and under the sponsorship (Pissayā Nuggaha) of his parents. He was ordained as a novice and his name is Shin Sobana. He was ordained to become monk under the presiding Sayadaw U Āhsara at Khanda Thein (Sīma), Mahā Pubbārāma Monastery on the full moon day of Tabodwe 1328 (1959) ME and the occasion was sponsored by Daw Aye May and her son Maung Kaung Sein of Seik-Khun Village.

Sayadaw Bhaddanta Sobana, at the age of eleven, was a student of Mahā Pubbārāma Rāma Sayadaw U Āhasara. He studied Pāli grammar and the compendium of Abhidhammā, Vineya (Code of conducts of Monks), and Sub-commentary of Abhidhammā. At the age of sixteen, he studied Rupasaddhi, Pudsit, Niyan, Saddhāsit, Ńyavā, Mātikā, Dhātukathā, and Yamāka from the following three Saydaws: Sayadaw U Vāsava (one of the Religious Leader of the Union of Myanmar), Head of “Veluwun” Pāli University, Shwebo township; Sayadaw U Ńāneinda (Member of Sangha Counsel of the Union of Myanmar, and Abbot; Sayadaw U Lāba (Aggha-Maha-Paṇḍita), one of the Religious Leader of the Union of Myanmar. Advanced studies were carried out under the following Sayadaw: U Indaka, Paṭhana Theik-Pan Sayadaw U Indaka; Duwun Sayadaw U Sajjanabivunsa (Aggamahapaṇḍita, Abhidajamaharaṭhaguru); Hasagiri Sayadaw U Nandabivunsa (Aggha-Maha-Paṇḍita); Saddhama-Sitagu Sayadaw U Ńānisara (Aggha-Maha-Paṇḍita); U Sobanābiwunsa of Phayargyi-Taik, Mandalay, Sayadaw U Okkhansābiwunsa; Sayadaw U Paṇḍitābiwunsa; Professor and lecturers of Chauk-Htat-Gyi, Yangon.

He passed the courses on Pathana-Nge, Pathama-Latt, Pathama-Gyi. He also passed the government held Dhamma Cariya Examination that covers the courses on Sīlakkhan Kyan, Dhammasṅgi Kyan.

U Sobana completed the vipassana training course under the following Meditation Masters: Sayadaw Bhaddanta Sobana (The Māhasi Meditation Master), Sayadaw U Sujarta (Kammathana Ciriya). He has been the personal attendant (Picchā Samanera) to Māhasi Sayadaw until his death. After his training, he taught vipassanā meditation as an assistant meditation teacher for eight years.

He moved to Shwe-Min-Wun Sasana Yeikthā, Bahan, Yangon in 1357 M.E (1996). He continued to teach Vipassanā meditation-Māhasi Method at his new residence. He taught vipassanā meditation at Mahasi Sasana Yeiktha and Shweminwun Sasana Yeiktha and a combined teaching experience of thirty three years.
Today, in Shweminwun Sasana Yeiktha there are nearly (1,000) people took his meditation course. He added additional facilities and/or buildings to accommodate the class size. There are (100 to 150) devotees attended his Dhamma lectures.

Beginning the year 1357 M.E.(1996), he visited the following countries: Thailand, Sri Lanka, Nepal, and India. In one of his trip to India and Nepal, he was accompanied by (36) devotees and he conducted ordination ceremonies and he also gave lectures on vipassanā meditation. He was awarded a title of Māha-Kammathāna-Ciriya by the Government of Myanmar in 1359 M.E.(1996), and in 1368 M.E.(2007), he was awarded the title of Agga-Maha-Saddhama-JotikaDaja.
He established a branch teaching facility in Pegu in 1361 M.E, (2000). The name of the teaching facility is called Sobanarama Shweminwun Sasana Yeiktha (Branch Facility). The facility is located in 35 acres of land and there are (57) kutis; each kuti is for two person. In the compound there are: Shangalay Maha Dhamma Baik-Mann (108’X63’), Monk Dining Hall-Pantint Yadana (108’X63’), two story building (Sein-Yadana San Kyaung). All of them were built with steel reinforced concrete construction (54’X54’), the Sima Hall-“Sasana-binī-baddha”, also with steel reinforced concrete construction (63’X45’), The water-sima hall with steel reinforced concrete construction (27’diameter circular construction) and a steel bridge an access to water sima hall (210’ in lengthX6’ wide), the two story, a residence for monks, also there are two water tower that can hold 12,000 gallon and another can hold 10,000 gallon of water for the community in compound. Beginning 1264, there has been a monthly retreat and Sayadaw gave dhamma talk and meditation instruction.

In the same compound there is a Dhamma Pala Hill and on top of the hill a Pagoda, 81’ high was constructed. The raising of the Pagoda Umbrella was successfully completed.

In summer, there are classes on the fundamental of Buddhism and classes to teach the Buddhist culture at Shweminwun Sasana Yeiththa, Yangon and at Sobanarama and
Shweminwun Sasana Yeiththa, Pegu. Every year, there are about (500) students attended the classes. There are regular examinations on the classes and certificates are awarded to students who passed the examination.

Kinbya village, Shwebo Township was the birth place of Sayadaw U Sobana and in the compound of the Mahapubbara Monastery, Sayadaw build residence halls for the monks and a library with religious and non-religious books. He also built one Dhamma Hall and one urgent Health Care Center in Kinbya village.
In Kinbya village, there is a Pyi-Lone-Chanthā Pagoda and the umbrella for the Pagoda was successfully completed. Sayadaw helped established the religious organizations in Kinbya village and Ohbo village. And these organizations regularly scheduled daily devotions/chanting on full moon days and in Upōsatha days.
Also in 1368 (2007), the chanting organization and volunteer organizations were established, and today these organizations have been regularly scheduled daily devotions/chanting on full moon days and in Upōsatha days. Since 1361 (2000), classes on Buddhist cultures are open to the public and the classes were attended by about 200 students. The certificates were given to those students who passed the examination.

Sayadaw made it possible for the Middle school and High school students from Kinbya village to take an excursion trip for seven days to Yangon for three consecutive years. The “Puja” ceremonies were also held by Sayadaw where the senior citizens/ old aged people of the village were given a day of respect by offering lunch and gifts.

 

 

 

 

e-Book in Myanmar

ဓမၶ က်မ္းစာမ်ား